Legislație

OG nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 1/2011  a educației naționale, modificată și completată;

Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației;

Legea 53/2003 - Codul Muncii, republicată, modificată și completată;

OSGG nr. 200/2016  privind aprobarea și completarea OSGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;

OSGG nr. 201/2016 pentru aprobarea normelor metodologice și supravegherea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice;

OMFP nr. 923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, modificat și completat;

OMFP nr. 2861/2014 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, modificat și completat.

Procedura privind activitatea de control financiar intern a A.S.E. - PO 03